Wastong timbang para sa mahabang buhay

Wastong timbang para sa mahabang buhay

Kung ang inyong anak ay lumalaki nang mas mabilis kaysa normal, kailangang bigyang pansin ito kaagad.

Ang tangkad at laki ng katawan ng bata ay may kinalaman kung siya ba ay obese o sobra ang timbang.

Ang bata ay obese kung 20 porsiyento o mahigit pa ang labis na timbang niya sa kanyang ideal body weight para sa kanyang edad at taas.

Kung may family history ng obesity, mas malaki ang tsansa na ang bata ay maging mataba rin, lalo na kung ang nanay at tatay ay parehong matataba.

Ang sobrang dami ng pagkain at kakulangan sa exercise ay malaking dahilan ng obesity sa mga bata. Ang matabang bata ay malamang maging mataba rin sa kanyang pagtanda.

Sa tulong ng inyong doktor, bantayan ang pagtangkad at pagbigat ng bata upang tiyakin na normal ang kanyang paglaki.

Continue reading “Wastong timbang para sa mahabang buhay”

TOGA weight loss procedure

[youtube UL7SPx_88nI]

Who doesn’t want a body like Angelina Jolie or Hugh Jackman?

For an obese like me (yes, I admit) , these is almost an impossible dream.

I love to eat and for me it’s a crime to say no to a delicious meal.

There is a lot of people who don’t have food to eat, so why should I shy away with this blessing?

I don’t want to exercise.

I live in a tropical country, by just standing still could break you some sweat.

I hate incision and I don’t want to be cut open and have a gastric bypass surgery.

Diet pills? Well, i’m afraid of the side effects…decreased libido.

Well, that narrows my choice of weigh loss procedure to……. NONE.

Until recently, there is another choice to be… TOGA (transoral gastroplasty)

The procedure doesn’t need an incision.

They will pass the instrument through your mouth and staple within your stomach to make it much smaller.

Once the upper part is smaller when you eat it will give you a sense of fullness that will lead to less food intake.

End result is gradual weight reduction.

The procedure still not approved but in a few years for sure this will be the “IT’ in weigh loss procedure.