Pipino production

Ang pipino ay isang uri ng pananim na gumagapang at ang bunga nito ay

ginagawang atsara. Masarap itong pampagana.

Ibat-ibang uri:

 

Pang-atsara – Chicago Pickling, Ohio MR 17, Wisconsin SMR 15, Pixie

SMR 59

 

Pang-ensalada – Table green at Satico Hybrid, Ashely, Marketeer,

Submarine, Polaris

 

Makatutubong mabuti ang pipino kung itatanim ito pagkatapos ng tag-ulan,

mula Nobyembre hanggang Enero. Tumutubo itong mabuti sa malabo at

buhaghag na lupa na may 500 sentimetrong taas mula sa kapatagan ng

dagat.

 

Paraan ng pagtatanim

 

Maaaring itanim sa isahan o dalawahang hanay, subalit lalong mabuti

kung sa dalawahang hanay, pagkat marami ang maitatanim. Itanim ang 3-

4 na binhi sa bawat tundos na 30-40 sentimetrong agwat sa hanay. Sa

sandaling sumibol ang mga punla, bawasan ang punla at mag-iwan

lamang ng 2-3 malulusog na tanim sa bawat tundos. Kung dalawang

hanay, dapat 50 sentimetrong pagitan at tatsulok ang ayos ng mga

tundos.

 

Maglagay ng balag kapag nagsimula nang gumapang sa lupa ang

pananim upang hindi masira ang mga bunga.

 

Maglinang samantalang lumalaki ang pananim upang mamatay ang mga

damo, maging mabuhaghag ang lupa at kumalat ang mga ugat. Patubigan

kung kailangan. Huwag labis-labis ang patubig pagkat makasasama ito.

Sa malawakan at pangkomersyal na pagtatanim, maaaring magsalit-tanim

ng mais, okra at iba pa.

 

Kapag walang compost, gumamit ng abonong komersyal. Sa panahon ng

pagtatanim, maglagay ng 6 na sakong ammonium sulfate, o 126 kilo ng

purong nitroheno, o kaya’y 3 sako ng urea o 135 kilo ng purong nitroheno

sa bawat ektarya. Magbudbod sa gilid ng pananim ng complete fertilizer

sa daming 150-200 kilo sa bawat ektarya.

Ang mga mapaminsalang kulisap sa pipino ay ang kuto ng halaman,

squash bug o uwang. Ang karaniwang sakit nito ay downy mildew at

powdery mildew.

Source:DA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.