Wastong timbang para sa mahabang buhay

Wastong timbang para sa mahabang buhay

Kung ang inyong anak ay lumalaki nang mas mabilis kaysa normal, kailangang bigyang pansin ito kaagad.

Ang tangkad at laki ng katawan ng bata ay may kinalaman kung siya ba ay obese o sobra ang timbang.

Ang bata ay obese kung 20 porsiyento o mahigit pa ang labis na timbang niya sa kanyang ideal body weight para sa kanyang edad at taas.

Kung may family history ng obesity, mas malaki ang tsansa na ang bata ay maging mataba rin, lalo na kung ang nanay at tatay ay parehong matataba.

Ang sobrang dami ng pagkain at kakulangan sa exercise ay malaking dahilan ng obesity sa mga bata. Ang matabang bata ay malamang maging mataba rin sa kanyang pagtanda.

Sa tulong ng inyong doktor, bantayan ang pagtangkad at pagbigat ng bata upang tiyakin na normal ang kanyang paglaki.

Continue reading “Wastong timbang para sa mahabang buhay”

Kalatsutsi

Kalatsutsi

Scientific name: plumeria acutifolia, plumeria acuminate, plumeria alba blanco.

 

Also known as:

Frangipani, kachuchi, kalachuche, kalanuche, kalasasi, kalasusi, kalonoche, karachucha, karatuche, temple flower.

 

Uses:

Arthritis and rheumatism- mix the latex( sap) with coconut oil, warm, and apply on affected area.

Itching (without open lesion) mix the latex (sap) with coconut oil and apply on affected area.

Active component:

Plumierid, agoniadin, plumieric acid, cerotinic acid, lupeol.

 

Source: national formulary